Telefon: 031-337 83 00
Blekeslänten 3, 416 57 Göteborg

VVC - varmvattencirkulation

Varmvattencirkulation och tappvarmvattenproblematik

Vi gör en kontroll av status och gör en nulägesbedömning, samlar in information om brister och erfarenheter i historiken.

Samtidigt ser vi över andra åtgärder som kan vara till nytta för att nå de ställda förväntningarna.

Det är inte alltid det behövs omfattande åtgärder…

När vi går vidare med ett uppdrag arbetar vi normalt i fyra steg

 • Inventering/Kartläggning
 • Nuläge
 • Åtgärd
 • Efterkontroll / uppföljning

Inventering / Kartläggning

Vi går igenom ritningsunderlag, besöker fastigheten och
skaffar oss en känsla för skicket på VVC-systemet på plats.

 • Först och främst – är det uppdragen VVC eller cirkulerar det bara i källaren…
 • En annan viktig detalj är om det finns handdukstorkar på VVC:n – och är dessa i så fall kopplade i serie eller parallellt.
 • Det finns även avarter där vi har golvvärme/radiatorer på VVC:n så det gäller att vara noggrann i kartläggningen.
 • I regel inventerar vi rörstråken i sin helhet, ser på isolering och eventuella effektförluster, kulvertar och tittar gärna i några lägenheter för att få en samlad bild.
 • Vi går givetvis igenom undercentralen, regleringar, växlare, stamventiler och ser över rördimensioner samt andra faktorer som påvekar beräkningsarbetet och slutresultatet.
 • Vi brukar om det finns möjlighet mäta flöden och temperaturer – det är viktigt att veta när man skall mäta för att få ett bra resultat.

Nuläge

Utifrån kartläggningen får vi en bra nulägesbild över VVC-problemen och vad för åtgärder vi behöver ta till.

 • Räcker befintliga installationer såsom pumpar, rör,
  ventiler m.m.
 • Är det rätt dimensionerat?
 • Finns det tre-vägare? Finns det behov? Dagis, äldreboende etc?
 • Vi brukar dela in våra VVC-problem i
  • Injusteringsproblem
  • Flödesproblem
  • Installationer
  • Inte bara stam- och injusteringsventiler
  • Gamla (eller nya) blandare som läcker över
  • Hyresgäst har egen handdusch, etc installerad utan fungerande backventil

Åtgärder

Utefter nuläget tar vi fram en åtgärdsplan.

Efterkontroll / uppföljning

 • Temperaturmätning UC, stammar och tappställen
 • Loggning av temperatur över tid – hur ändras det över dygnet?

VVC-åtgärder kan löna sig

Ingen legionella
Besparing när hyresgästerna inte behöver förbruka lika mycket varmvatten.

Kartläggning

Vi använder oss av vår samlade erfarenhet
och väl beprövade checklistor för kartläggningen.

DSC04551_crop

Tyvärr stöter vi ofta på felaktiga installationer, som t.ex. denna pumpen som inte är anpassad för VVC.

Hastighetskorrosion

Här har man haft alldeles för höga hastigheter i rören med hastighetskorrosion som följd.

För mer information

Anders Gustavsson
031-337 83 10
anders.gustavsson@canmera.se

eller fyll i formuläret här så kontaktar
vi dig.